ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
3,828 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12,166 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5,712 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1,552 โรงเรียน
ภาคใต้
3,809 โรงเรียน
รวม 27,067 โรงเรียน