ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
3,806 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12,138 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5,637 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1,547 โรงเรียน
ภาคใต้
3,793 โรงเรียน
รวม 26,921 โรงเรียน

สพป.อบ5

สพป.กจ2

สพป.สธ2

สพป.นม2

สพป.อบ1

สพป.ตร2

สพป.ชบ2

สพป.สป2

สพป.นป2

สพป.สพ2

สพป.ฉท1

สพป.อย2

สพป.อบ4

สพป.ศก3

สพป.ขก5

สพป.พณ1

สพป.ยะลา2

สพป.อบ2

สพป.ลบ1

สพป.ลป1

สพป.สธ1

สพป.สก1

สพป.กจ1

สพป.มส2

สพป.เลย1

สพป.ชม5

สพป.เลย2

สพป.ปจ1

สพป.ขก3

สพป.นบ1