ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
3,814 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12,148 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5,664 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1,547 โรงเรียน
ภาคใต้
3,797 โรงเรียน
รวม 26,970 โรงเรียน