ภาคกลาง + ภาคตะวันตก
3,832 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12,168 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5,712 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1,552 โรงเรียน
ภาคใต้
3,810 โรงเรียน
รวม 27,074 โรงเรียน