โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 4 3 4 14 24
ร้อยละ 5.77 % 7.69 % 5.77 % 7.69 % 26.92 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 4 3 4 17 93
ร้อยละ 4.72 % 3.15 % 2.36 % 3.15 % 13.39 % 73.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 9 8 6 8 31 117
ร้อยละ 5.03 % 4.47 % 3.35 % 4.47 % 17.32 % 65.36 %

179 : 9 , 8 , 6 , 8 , 31 , 117...5.03 , 4.47 , 3.35 , 4.47 , 17.32 , 65.36 = 62 : 34.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 34.64%

Powered By www.thaieducation.net