โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 46
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 90.20 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 5 0 8 5 8 102
ร้อยละ 3.91 % 0.00 % 6.25 % 3.91 % 6.25 % 79.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 6 1 9 6 9 148
ร้อยละ 3.35 % 0.56 % 5.03 % 3.35 % 5.03 % 82.68 %

179 : 6 , 1 , 9 , 6 , 9 , 148...3.35 , 0.56 , 5.03 , 3.35 , 5.03 , 82.68 = 31 : 17.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32%

Powered By www.thaieducation.net