โรงเรียนบ้านหาดริ้น (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 2 3 2 2 38
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 6.25 % 4.17 % 4.17 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 3 4 3 4 56
ร้อยละ 4.11 % 4.11 % 5.48 % 4.11 % 5.48 % 76.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 4 5 7 5 6 94
ร้อยละ 3.31 % 4.13 % 5.79 % 4.13 % 4.96 % 77.69 %

121 : 4 , 5 , 7 , 5 , 6 , 94...3.31 , 4.13 , 5.79 , 4.13 , 4.96 , 77.69 = 27 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net