โรงเรียนบ้านหาดริ้น (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 36
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 6.25 % 4.17 % 6.25 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 4 6 4 4 49
ร้อยละ 8.22 % 5.48 % 8.22 % 5.48 % 5.48 % 67.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 8 6 9 6 7 85
ร้อยละ 6.61 % 4.96 % 7.44 % 4.96 % 5.79 % 70.25 %

121 : 8 , 6 , 9 , 6 , 7 , 85...6.61 , 4.96 , 7.44 , 4.96 , 5.79 , 70.25 = 36 : 29.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75%

Powered By www.thaieducation.net