โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 10 4 14 1 0 87
ร้อยละ 8.62 % 3.45 % 12.07 % 0.86 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 12 4 45 4 0 199
ร้อยละ 4.55 % 1.52 % 17.05 % 1.52 % 0.00 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 22 8 59 5 0 286
ร้อยละ 5.79 % 2.11 % 15.53 % 1.32 % 0.00 % 75.26 %

380 : 22 , 8 , 59 , 5 , 0 , 286...5.79 , 2.11 , 15.53 , 1.32 , 0.00 , 75.26 = 94 : 24.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74%

Powered By www.thaieducation.net