โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 10 2 14 0 0 82
ร้อยละ 9.26 % 1.85 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 8 3 40 0 0 210
ร้อยละ 3.07 % 1.15 % 15.33 % 0.00 % 0.00 % 80.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 18 5 54 0 0 292
ร้อยละ 4.88 % 1.36 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 79.13 %

369 : 18 , 5 , 54 , 0 , 0 , 292...4.88 , 1.36 , 14.63 , 0.00 , 0.00 , 79.13 = 77 : 20.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87%

Powered By www.thaieducation.net