โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 11 1 13 0 0 83
ร้อยละ 10.19 % 0.93 % 12.04 % 0.00 % 0.00 % 76.85 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 8 3 38 0 0 212
ร้อยละ 3.07 % 1.15 % 14.56 % 0.00 % 0.00 % 81.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 19 4 51 0 0 295
ร้อยละ 5.15 % 1.08 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 79.95 %

369 : 19 , 4 , 51 , 0 , 0 , 295...5.15 , 1.08 , 13.82 , 0.00 , 0.00 , 79.95 = 74 : 20.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05%

Powered By www.thaieducation.net