โรงเรียนบ้านศรีธนู (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 1 19 0 0 72
ร้อยละ 3.16 % 1.05 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 4 2 22 0 0 99
ร้อยละ 3.15 % 1.57 % 17.32 % 0.00 % 0.00 % 77.95 %

127 : 4 , 2 , 22 , 0 , 0 , 99...3.15 , 1.57 , 17.32 , 0.00 , 0.00 , 77.95 = 28 : 22.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05%

Powered By www.thaieducation.net