โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 48
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 0 25 0 0 90
ร้อยละ 2.54 % 0.00 % 21.19 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 0 30 0 0 138
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 17.44 % 0.00 % 0.00 % 80.23 %

172 : 4 , 0 , 30 , 0 , 0 , 138...2.33 , 0.00 , 17.44 , 0.00 , 0.00 , 80.23 = 34 : 19.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77%

Powered By www.thaieducation.net