โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 43
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 10 1 17 1 1 95
ร้อยละ 8.00 % 0.80 % 13.60 % 0.80 % 0.80 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 11 2 20 2 1 138
ร้อยละ 6.32 % 1.15 % 11.49 % 1.15 % 0.57 % 79.31 %

174 : 11 , 2 , 20 , 2 , 1 , 138...6.32 , 1.15 , 11.49 , 1.15 , 0.57 , 79.31 = 36 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net