โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 41
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 9 4 26 4 3 79
ร้อยละ 7.20 % 3.20 % 20.80 % 3.20 % 2.40 % 63.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 11 6 29 5 3 120
ร้อยละ 6.32 % 3.45 % 16.67 % 2.87 % 1.72 % 68.97 %

174 : 11 , 6 , 29 , 5 , 3 , 120...6.32 , 3.45 , 16.67 , 2.87 , 1.72 , 68.97 = 54 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03%

Powered By www.thaieducation.net