โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 81
ร้อยละ 3.30 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 89.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 3 1 17 0 0 153
ร้อยละ 1.72 % 0.57 % 9.77 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %

131 : 3 , 0 , 12 , 0 , 0 , 116...2.29 , 0.00 , 9.16 , 0.00 , 0.00 , 88.55 = 15 : 11.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07%

Powered By www.thaieducation.net