โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 8 1 12 0 0 70
ร้อยละ 8.79 % 1.10 % 13.19 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 3 7 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 6.82 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 8 4 23 0 0 140
ร้อยละ 4.57 % 2.29 % 13.14 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

131 : 8 , 1 , 16 , 0 , 0 , 106...6.11 , 0.76 , 12.21 , 0.00 , 0.00 , 80.92 = 25 : 19.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net