โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 9 1 11 0 0 66
ร้อยละ 10.34 % 1.15 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 3 9 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 6.98 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 9 4 26 0 0 131
ร้อยละ 5.29 % 2.35 % 15.29 % 0.00 % 0.00 % 77.06 %

127 : 9 , 1 , 17 , 0 , 0 , 100...7.09 , 0.79 , 13.39 , 0.00 , 0.00 , 78.74 = 27 : 21.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net