โรงเรียนบ้านเกาะเต่า (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 3 2 3 3 3 84
ร้อยละ 3.06 % 2.04 % 3.06 % 3.06 % 3.06 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 3 3 3 2 2 200
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 1.41 % 0.94 % 0.94 % 93.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 3 3 2 3 3 60
ร้อยละ 4.05 % 4.05 % 2.70 % 4.05 % 4.05 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 9 8 8 8 8 344
ร้อยละ 2.34 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 89.35 %

311 : 6 , 5 , 6 , 5 , 5 , 284...1.93 , 1.61 , 1.93 , 1.61 , 1.61 , 91.32 = 27 : 8.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65%

Powered By www.thaieducation.net