โรงเรียนบ้านเกาะเต่า (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 4 3 4 -3 2 90
ร้อยละ 4.00 % 3.00 % 4.00 % -3.00 % 2.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 5 3 4 3 2 118
ร้อยละ 3.70 % 2.22 % 2.96 % 2.22 % 1.48 % 87.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 2 2 4 2 4 71
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 4.71 % 2.35 % 4.71 % 83.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 11 8 12 2 8 279
ร้อยละ 3.44 % 2.50 % 3.75 % 0.63 % 2.50 % 87.19 %

235 : 9 , 6 , 8 , 0 , 4 , 208...3.83 , 2.55 , 3.40 , 0.00 , 1.70 , 88.51 = 27 : 11.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.81%

Powered By www.thaieducation.net