โรงเรียนบ้านเกาะเต่า (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 5 3 3 2 4 83
ร้อยละ 5.00 % 3.00 % 3.00 % 2.00 % 4.00 % 83.00 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 4 4 6 2 5 196
ร้อยละ 1.84 % 1.84 % 2.76 % 0.92 % 2.30 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 4 3 4 4 59
ร้อยละ 3.90 % 5.19 % 3.90 % 5.19 % 5.19 % 76.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 394 คน
จำนวน(คน) 12 11 12 8 13 338
ร้อยละ 3.05 % 2.79 % 3.05 % 2.03 % 3.30 % 85.79 %

317 : 9 , 7 , 9 , 4 , 9 , 279...2.84 , 2.21 , 2.84 , 1.26 , 2.84 , 88.01 = 38 : 11.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 394 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.21%

Powered By www.thaieducation.net