โรงเรียนบ้านอ่างทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 3 4 5 3 35
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 7.41 % 9.26 % 5.56 % 64.81 %
ระดับประถมศึกษา
256
จำนวน(คน) 9 11 22 6 8 200
ร้อยละ 3.52 % 4.30 % 8.59 % 2.34 % 3.13 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 4 5 12 6 4 108
ร้อยละ 2.88 % 3.60 % 8.63 % 4.32 % 2.88 % 77.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 449 คน
จำนวน(คน) 17 19 38 17 15 343
ร้อยละ 3.79 % 4.23 % 8.46 % 3.79 % 3.34 % 76.39 %

310 : 13 , 14 , 26 , 11 , 11 , 235...4.19 , 4.52 , 8.39 , 3.55 , 3.55 , 75.81 = 75 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 449 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61%

Powered By www.thaieducation.net