โรงเรียนบ้านอ่างทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 4 2 6 5 36
ร้อยละ 5.36 % 7.14 % 3.57 % 10.71 % 8.93 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 9 11 24 17 26 164
ร้อยละ 3.59 % 4.38 % 9.56 % 6.77 % 10.36 % 65.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
138
จำนวน(คน) 5 11 9 14 16 83
ร้อยละ 3.62 % 7.97 % 6.52 % 10.14 % 11.59 % 60.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 445 คน
จำนวน(คน) 17 26 35 37 47 283
ร้อยละ 3.82 % 5.84 % 7.87 % 8.31 % 10.56 % 63.60 %

307 : 12 , 15 , 26 , 23 , 31 , 200...3.91 , 4.89 , 8.47 , 7.49 , 10.10 , 65.15 = 107 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 445 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40%

Powered By www.thaieducation.net