โรงเรียนบ้านอ่างทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 4 2 3 6 34
ร้อยละ 5.77 % 7.69 % 3.85 % 5.77 % 11.54 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 9 10 28 9 8 183
ร้อยละ 3.64 % 4.05 % 11.34 % 3.64 % 3.24 % 74.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
135
จำนวน(คน) 8 9 12 8 4 94
ร้อยละ 5.93 % 6.67 % 8.89 % 5.93 % 2.96 % 69.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 434 คน
จำนวน(คน) 20 23 42 20 18 311
ร้อยละ 4.61 % 5.30 % 9.68 % 4.61 % 4.15 % 71.66 %

299 : 12 , 14 , 30 , 12 , 14 , 217...4.01 , 4.68 , 10.03 , 4.01 , 4.68 , 72.58 = 82 : 27.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 434 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34%

Powered By www.thaieducation.net