โรงเรียนบ้านเกาะพลวย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 8
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 1 2 11 1 0 37
ร้อยละ 1.92 % 3.85 % 21.15 % 1.92 % 0.00 % 71.15 %

40 : 0 , 2 , 8 , 1 , 0 , 29...0.00 , 5.00 , 20.00 , 2.50 , 0.00 , 72.50 = 11 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net