โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 10 13 13 11 8 41
ร้อยละ 10.42 % 13.54 % 13.54 % 11.46 % 8.33 % 42.71 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 13 20 32 10 34 263
ร้อยละ 3.49 % 5.38 % 8.60 % 2.69 % 9.14 % 70.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 468 คน
จำนวน(คน) 23 33 45 21 42 304
ร้อยละ 4.91 % 7.05 % 9.62 % 4.49 % 8.97 % 64.96 %

468 : 23 , 33 , 45 , 21 , 42 , 304...4.91 , 7.05 , 9.62 , 4.49 , 8.97 , 64.96 = 164 : 35.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 468 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 35.04%

Powered By www.thaieducation.net