โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 8 10 10 8 7 53
ร้อยละ 8.33 % 10.42 % 10.42 % 8.33 % 7.29 % 55.21 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 10 17 32 8 32 244
ร้อยละ 2.92 % 4.96 % 9.33 % 2.33 % 9.33 % 71.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 439 คน
จำนวน(คน) 18 27 42 16 39 297
ร้อยละ 4.10 % 6.15 % 9.57 % 3.64 % 8.88 % 67.65 %

439 : 18 , 27 , 42 , 16 , 39 , 297...4.10 , 6.15 , 9.57 , 3.64 , 8.88 , 67.65 = 142 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net