โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 10 12 12 9 7 46
ร้อยละ 10.42 % 12.50 % 12.50 % 9.38 % 7.29 % 47.92 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 12 19 32 9 32 239
ร้อยละ 3.50 % 5.54 % 9.33 % 2.62 % 9.33 % 69.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 439 คน
จำนวน(คน) 22 31 44 18 39 285
ร้อยละ 5.01 % 7.06 % 10.02 % 4.10 % 8.88 % 64.92 %

439 : 22 , 31 , 44 , 18 , 39 , 285...5.01 , 7.06 , 10.02 , 4.10 , 8.88 , 64.92 = 154 : 35.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08%

Powered By www.thaieducation.net