โรงเรียนวัดประเดิม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 41
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 115
ร้อยละ 2.26 % 1.50 % 9.77 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 7 4 16 0 0 156
ร้อยละ 3.83 % 2.19 % 8.74 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %

183 : 7 , 4 , 16 , 0 , 0 , 156...3.83 , 2.19 , 8.74 , 0.00 , 0.00 , 85.25 = 27 : 14.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net