โรงเรียนวัดประเดิม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 39
ร้อยละ 10.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 4 3 14 3 0 109
ร้อยละ 3.01 % 2.26 % 10.53 % 2.26 % 0.00 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 9 5 18 3 0 148
ร้อยละ 4.92 % 2.73 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 80.87 %

183 : 9 , 5 , 18 , 3 , 0 , 148...4.92 , 2.73 , 9.84 , 1.64 , 0.00 , 80.87 = 35 : 19.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13%

Powered By www.thaieducation.net