โรงเรียนวัดคุณาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 5 4 5 4 1 49
ร้อยละ 7.35 % 5.88 % 7.35 % 5.88 % 1.47 % 72.06 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 5 4 2 3 0 129
ร้อยละ 3.50 % 2.80 % 1.40 % 2.10 % 0.00 % 90.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 10 8 7 7 1 178
ร้อยละ 4.74 % 3.79 % 3.32 % 3.32 % 0.47 % 84.36 %

211 : 10 , 8 , 7 , 7 , 1 , 178...4.74 , 3.79 , 3.32 , 3.32 , 0.47 , 84.36 = 33 : 15.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64%

Powered By www.thaieducation.net