โรงเรียนวัดคุณาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 6 5 5 2 44
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 7.35 % 7.35 % 2.94 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 5 4 3 3 3 125
ร้อยละ 3.50 % 2.80 % 2.10 % 2.10 % 2.10 % 87.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 11 10 8 8 5 169
ร้อยละ 5.21 % 4.74 % 3.79 % 3.79 % 2.37 % 80.09 %

211 : 11 , 10 , 8 , 8 , 5 , 169...5.21 , 4.74 , 3.79 , 3.79 , 2.37 , 80.09 = 42 : 19.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91%

Powered By www.thaieducation.net