โรงเรียนวัดกลาง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 2 2 2 1 43
ร้อยละ 5.66 % 3.77 % 3.77 % 3.77 % 1.89 % 81.13 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 8 31 53 10 2 248
ร้อยละ 2.27 % 8.81 % 15.06 % 2.84 % 0.57 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 11 33 55 12 3 291
ร้อยละ 2.72 % 8.15 % 13.58 % 2.96 % 0.74 % 71.85 %

405 : 11 , 33 , 55 , 12 , 3 , 291...2.72 , 8.15 , 13.58 , 2.96 , 0.74 , 71.85 = 114 : 28.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.15%

Powered By www.thaieducation.net