โรงเรียนวัดกลาง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 2 0 2 0 50
ร้อยละ 1.82 % 3.64 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
349
จำนวน(คน) 7 30 50 10 1 251
ร้อยละ 2.01 % 8.60 % 14.33 % 2.87 % 0.29 % 71.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 8 32 50 12 1 301
ร้อยละ 1.98 % 7.92 % 12.38 % 2.97 % 0.25 % 74.50 %

404 : 8 , 32 , 50 , 12 , 1 , 301...1.98 , 7.92 , 12.38 , 2.97 , 0.25 , 74.50 = 103 : 25.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50%

Powered By www.thaieducation.net