โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 0 0 23 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.77 % 0.00 % 0.00 % 77.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 0 0 24 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.91 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %

134 : 0 , 0 , 24 , 0 , 0 , 110...0.00 , 0.00 , 17.91 , 0.00 , 0.00 , 82.09 = 24 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net