โรงเรียนบ้านดอนธูป (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 5 1 2 0 1 59
ร้อยละ 7.35 % 1.47 % 2.94 % 0.00 % 1.47 % 86.76 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 3 12 1 2 111
ร้อยละ 1.53 % 2.29 % 9.16 % 0.76 % 1.53 % 84.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 7 4 14 1 3 170
ร้อยละ 3.52 % 2.01 % 7.04 % 0.50 % 1.51 % 85.43 %

199 : 7 , 4 , 14 , 1 , 3 , 170...3.52 , 2.01 , 7.04 , 0.50 , 1.51 , 85.43 = 29 : 14.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.57%

Powered By www.thaieducation.net