โรงเรียนบ้านดอนธูป (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 0 7 7 0 51
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 10.45 % 10.45 % 0.00 % 76.12 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 7 0 25 0 0 98
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 9 0 32 7 0 149
ร้อยละ 4.57 % 0.00 % 16.24 % 3.55 % 0.00 % 75.63 %

197 : 9 , 0 , 32 , 7 , 0 , 149...4.57 , 0.00 , 16.24 , 3.55 , 0.00 , 75.63 = 48 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37%

Powered By www.thaieducation.net