โรงเรียนบ้านแหลมหอย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 10 3 39 3 0 241
ร้อยละ 3.38 % 1.01 % 13.18 % 1.01 % 0.00 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 10 3 39 3 0 241
ร้อยละ 3.38 % 1.01 % 13.18 % 1.01 % 0.00 % 81.42 %

296 : 10 , 3 , 39 , 3 , 0 , 241...3.38 , 1.01 , 13.18 , 1.01 , 0.00 , 81.42 = 55 : 18.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58%

Powered By www.thaieducation.net