โรงเรียนวัดภูเขาทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 6 4 8 1 0 104
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 6.50 % 0.81 % 0.00 % 84.55 %
ระดับประถมศึกษา
581
จำนวน(คน) 28 15 46 0 2 490
ร้อยละ 4.82 % 2.58 % 7.92 % 0.00 % 0.34 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 4 3 14 0 0 76
ร้อยละ 4.12 % 3.09 % 14.43 % 0.00 % 0.00 % 78.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 801 คน
จำนวน(คน) 38 22 68 1 2 670
ร้อยละ 4.74 % 2.75 % 8.49 % 0.12 % 0.25 % 83.65 %

704 : 34 , 19 , 54 , 1 , 2 , 594...4.83 , 2.70 , 7.67 , 0.14 , 0.28 , 84.38 = 110 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 801 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net