โรงเรียนวัดภูเขาทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 11 7 5 0 0 98
ร้อยละ 9.09 % 5.79 % 4.13 % 0.00 % 0.00 % 80.99 %
ระดับประถมศึกษา
579
จำนวน(คน) 21 10 42 1 0 505
ร้อยละ 3.63 % 1.73 % 7.25 % 0.17 % 0.00 % 87.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 4 4 9 1 0 89
ร้อยละ 3.74 % 3.74 % 8.41 % 0.93 % 0.00 % 83.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 807 คน
จำนวน(คน) 36 21 56 2 0 692
ร้อยละ 4.46 % 2.60 % 6.94 % 0.25 % 0.00 % 85.75 %

700 : 32 , 17 , 47 , 1 , 0 , 603...4.57 , 2.43 , 6.71 , 0.14 , 0.00 , 86.14 = 97 : 13.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 807 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25%

Powered By www.thaieducation.net