โรงเรียนวัดภูเขาทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 13 2 9 0 0 96
ร้อยละ 10.83 % 1.67 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
575
จำนวน(คน) 22 8 89 2 0 454
ร้อยละ 3.83 % 1.39 % 15.48 % 0.35 % 0.00 % 78.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 5 5 18 1 0 83
ร้อยละ 4.46 % 4.46 % 16.07 % 0.89 % 0.00 % 74.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 807 คน
จำนวน(คน) 40 15 116 3 0 633
ร้อยละ 4.96 % 1.86 % 14.37 % 0.37 % 0.00 % 78.44 %

695 : 35 , 10 , 98 , 2 , 0 , 550...5.04 , 1.44 , 14.10 , 0.29 , 0.00 , 79.14 = 145 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 807 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56%

Powered By www.thaieducation.net