โรงเรียนบ้านหน้าค่าย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 2 3 0 38
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 4.26 % 6.38 % 0.00 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 8 8 7 4 3 101
ร้อยละ 6.11 % 6.11 % 5.34 % 3.05 % 2.29 % 77.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 39
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 14 13 11 9 5 178
ร้อยละ 6.09 % 5.65 % 4.78 % 3.91 % 2.17 % 77.39 %

178 : 10 , 10 , 9 , 7 , 3 , 139...5.62 , 5.62 , 5.06 , 3.93 , 1.69 , 78.09 = 39 : 21.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61%

Powered By www.thaieducation.net