โรงเรียนบ้านหน้าค่าย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 2 2 3 0 36
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 4.44 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 8 7 4 3 102
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 5.30 % 3.03 % 2.27 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 39
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 14 13 11 9 5 177
ร้อยละ 6.11 % 5.68 % 4.80 % 3.93 % 2.18 % 77.29 %

177 : 10 , 10 , 9 , 7 , 3 , 138...5.65 , 5.65 , 5.08 , 3.95 , 1.69 , 77.97 = 39 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71%

Powered By www.thaieducation.net