โรงเรียนบ้านหน้าค่าย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 125
ร้อยละ 1.53 % 3.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 44
ร้อยละ 3.92 % 5.88 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 4 7 3 0 0 213
ร้อยละ 1.76 % 3.08 % 1.32 % 0.00 % 0.00 % 93.83 %

176 : 2 , 4 , 1 , 0 , 0 , 169...1.14 , 2.27 , 0.57 , 0.00 , 0.00 , 96.02 = 7 : 3.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17%

Powered By www.thaieducation.net