โรงเรียนบ้านปลายแหลม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
144
จำนวน(คน) 8 9 9 0 0 118
ร้อยละ 5.56 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 21 11 58 2 0 280
ร้อยละ 5.65 % 2.96 % 15.59 % 0.54 % 0.00 % 75.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 29 20 67 2 0 398
ร้อยละ 5.62 % 3.88 % 12.98 % 0.39 % 0.00 % 77.13 %

516 : 29 , 20 , 67 , 2 , 0 , 398...5.62 , 3.88 , 12.98 , 0.39 , 0.00 , 77.13 = 118 : 22.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87%

Powered By www.thaieducation.net