โรงเรียนบ้านปลายแหลม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 7 9 8 0 1 121
ร้อยละ 4.79 % 6.16 % 5.48 % 0.00 % 0.68 % 82.88 %
ระดับประถมศึกษา
383
จำนวน(คน) 31 17 62 4 0 269
ร้อยละ 8.09 % 4.44 % 16.19 % 1.04 % 0.00 % 70.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 529 คน
จำนวน(คน) 38 26 70 4 1 390
ร้อยละ 7.18 % 4.91 % 13.23 % 0.76 % 0.19 % 73.72 %

529 : 38 , 26 , 70 , 4 , 1 , 390...7.18 , 4.91 , 13.23 , 0.76 , 0.19 , 73.72 = 139 : 26.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28%

Powered By www.thaieducation.net