โรงเรียนบ้านปลายแหลม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 7 5 8 2 1 123
ร้อยละ 4.79 % 3.42 % 5.48 % 1.37 % 0.68 % 84.25 %
ระดับประถมศึกษา
382
จำนวน(คน) 24 14 60 12 0 272
ร้อยละ 6.28 % 3.66 % 15.71 % 3.14 % 0.00 % 71.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 528 คน
จำนวน(คน) 31 19 68 14 1 395
ร้อยละ 5.87 % 3.60 % 12.88 % 2.65 % 0.19 % 74.81 %

528 : 31 , 19 , 68 , 14 , 1 , 395...5.87 , 3.60 , 12.88 , 2.65 , 0.19 , 74.81 = 133 : 25.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 528 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19%

Powered By www.thaieducation.net