โรงเรียนบ้านบางรักษ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 12 1 6 0 0 73
ร้อยละ 13.04 % 1.09 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 79.35 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 10 4 34 1 0 164
ร้อยละ 4.69 % 1.88 % 15.96 % 0.47 % 0.00 % 77.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 22 5 40 1 0 237
ร้อยละ 7.21 % 1.64 % 13.11 % 0.33 % 0.00 % 77.70 %

305 : 22 , 5 , 40 , 1 , 0 , 237...7.21 , 1.64 , 13.11 , 0.33 , 0.00 , 77.70 = 68 : 22.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30%

Powered By www.thaieducation.net