โรงเรียนบ้านบางรักษ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 4 6 9 0 1 68
ร้อยละ 4.55 % 6.82 % 10.23 % 0.00 % 1.14 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 9 5 35 0 0 169
ร้อยละ 4.13 % 2.29 % 16.06 % 0.00 % 0.00 % 77.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 13 11 44 0 1 237
ร้อยละ 4.25 % 3.59 % 14.38 % 0.00 % 0.33 % 77.45 %

306 : 13 , 11 , 44 , 0 , 1 , 237...4.25 , 3.59 , 14.38 , 0.00 , 0.33 , 77.45 = 69 : 22.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.55%

Powered By www.thaieducation.net