โรงเรียนบ้านบางรักษ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 4 6 9 0 1 72
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 9.78 % 0.00 % 1.09 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 9 5 35 0 0 168
ร้อยละ 4.15 % 2.30 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 13 11 44 0 1 240
ร้อยละ 4.21 % 3.56 % 14.24 % 0.00 % 0.32 % 77.67 %

309 : 13 , 11 , 44 , 0 , 1 , 240...4.21 , 3.56 , 14.24 , 0.00 , 0.32 , 77.67 = 69 : 22.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33%

Powered By www.thaieducation.net