โรงเรียนบ้านบ่อผุด (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
140
จำนวน(คน) 15 25 14 7 1 78
ร้อยละ 10.71 % 17.86 % 10.00 % 5.00 % 0.71 % 55.71 %
ระดับประถมศึกษา
472
จำนวน(คน) 18 39 74 6 8 327
ร้อยละ 3.81 % 8.26 % 15.68 % 1.27 % 1.69 % 69.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 612 คน
จำนวน(คน) 33 64 88 13 9 405
ร้อยละ 5.39 % 10.46 % 14.38 % 2.12 % 1.47 % 66.18 %

612 : 33 , 64 , 88 , 13 , 9 , 405...5.39 , 10.46 , 14.38 , 2.12 , 1.47 , 66.18 = 207 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 612 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 207 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82%

Powered By www.thaieducation.net