โรงเรียนบ้านบ่อผุด (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
136
จำนวน(คน) 24 18 10 10 5 69
ร้อยละ 17.65 % 13.24 % 7.35 % 7.35 % 3.68 % 50.74 %
ระดับประถมศึกษา
469
จำนวน(คน) 30 29 124 11 50 225
ร้อยละ 6.40 % 6.18 % 26.44 % 2.35 % 10.66 % 47.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 605 คน
จำนวน(คน) 54 47 134 21 55 294
ร้อยละ 8.93 % 7.77 % 22.15 % 3.47 % 9.09 % 48.60 %

605 : 54 , 47 , 134 , 21 , 55 , 294...8.93 , 7.77 , 22.15 , 3.47 , 9.09 , 48.60 = 311 : 51.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 605 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40%

Powered By www.thaieducation.net