โรงเรียนบ้านบ่อผุด (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 25 18 10 10 5 74
ร้อยละ 17.61 % 12.68 % 7.04 % 7.04 % 3.52 % 52.11 %
ระดับประถมศึกษา
484
จำนวน(คน) 25 29 126 14 52 238
ร้อยละ 5.17 % 5.99 % 26.03 % 2.89 % 10.74 % 49.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 626 คน
จำนวน(คน) 50 47 136 24 57 312
ร้อยละ 7.99 % 7.51 % 21.73 % 3.83 % 9.11 % 49.84 %

626 : 50 , 47 , 136 , 24 , 57 , 312...7.99 , 7.51 , 21.73 , 3.83 , 9.11 , 49.84 = 314 : 50.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 626 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 314 คน คิดเป็นร้อยละ 50.16%

Powered By www.thaieducation.net